Photo of Stephen Schleipfer

Stephen Schleipfer

Qi Gong Instructor (Portland, USA)
Home Phone: 503-892-5160 Website: www.mokuti.net

Notes

Qi Gong:
– Ji Ben Qi Gong
– Wu Xing Qi Gong
– Wu Dao Yin
– Dragon Dao Yin

Summary of Grades

 

Qi Gong

Teacher qualified to teach our Qi Gong syllabus

Nei Gong 1

Teacher qualified to teach Qi Gong syllabus with Nei Gong elements

Nei Gong 2

More advanced Nei Gong skills and methods

Nei Gong 3

Senior teacher of Nei Gong with a great deal of experience

Taiji 1

Teacher qualified to teach our Huang Xingxian syllabus and 37 sequence

Taiji 2

Teacher qualified to teach our advanced Taiji syllabus, the Zhaolin methods and long form

Taiji 3

Teacher qualified to teach advanced Taiji and sword methods

Bagua 1

Teacher qualified in the fundamentals of Bagua and Xingyi syllabus

Bagua 2

Teacher qualified to teach advanced Bagua and Xingyi methods

Bagua 3

Highly experienced senior teacher in Bagua and Xingyi

Alchemy

Teacher qualified to teach alchemical meditation